Podmienky ochrany osobných údajov
Default text

Informačná povinnosť spoločnosti (ako prevádzkovateľ) ASET Solution Group s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 52 088 316, telefón: +421 949 802 314, mail: objednavky@toptonery.eu

Osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Top Tonery Slovakia s.r.o., budú spracúvané v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a podľa týchto podmienok len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania.

 

Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

 Naša spoločnosť zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.

 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe nižšie uvedených účelov a právnych základov: 

 

  • Predaj produktu: právny základ podľa čl.6 ods.1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy.
  • Marketing: právny základ podľa čl. 6 ods.1 písm. a) Nariadenia – súhlas.

V  rámci starostlivosti o zákazníkov máme záujem posielať Vám aktuálne obchodné ponuky a informácie o produktoch. V prípade udelenia Vášho súhlasu Vám ich budeme posielať prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu).

Rozsah spracúvaných údajov: Meno, priezvisko, titul, adresa, číslo telefónu, e-mail, číslo účtu.

 

 Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

 Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. 

 

Aké máte práva?

  • Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať na adrese uvedenej v úvode alebo elektronicky na adrese: info@toptonery.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

  • Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

  • Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

  • Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

  •  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

  • Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

  •  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 

  • Služby poskytované v rámci Top tonery online shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom:

Tretia strana - dopravca: Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČ DPH: SK2020351993, IČO: 31329217, je určený pre doručenie tovaru.  Dopravca by vám nebol schopný doručiť tovar, ak by nemal k dispozícii osobné údaje vyplnené v objednávke. Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o je ich oprávnená spracúvať len na účely doručenia tovaru.